Odpovědnost v dopravě

dpovědnost dopravce a zasílatele za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravou je možné eliminovat pojištěním odpovědnosti dopravce a zasílatele.

Výhody pojištění, určení
Pojištění odpovědnosti dopravce je určeno společnostem, které provozují vnitrostátní nebo meziná- rodní silniční dopravu vlastním jménem pro cizí potřebu. Pojištění odpovědnosti zasílatele je určeno společnostem, které vnitrostátní nebo mezinárodní dopravu zprostředkovávají. Škoda vzniklá porušením povinností souvisejících se zprostředkováním nebo provedením přepravy nepředstavuje sama o sobě pro zasílatele nebo dopravce majetkovou újmu. Pokud však poškozený uplatní nárok na náhradu škody, je odpovědná strana ze zákona povinna škodu nahradit. Vzhledem k velké konku -renci a značnému počtu dopravců na trhu představuje uzavření pojištění odpovědnosti dopravce také obchodní výhodu. Pojištěný získá s tímto pojištěním mimo jiné i právní podporu pojistitele proti neoprávněným nárokům na náhradu škody, které by proti němu mohly být vzneseny.

Pojistné krytí
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za škody, ze které dopravce a zasílatel odpovídá dle příslušného právního předpisu v souvislosti s výkonem této činnosti. Jedná se o náhradu škody vzniklou na zásilce včetně zachraňovacích nákladů.

Odpovědnost dopravce není absolutní. V případě tzv. vyšší moci dopravce za škodu neodpovídá. Možné případy – např. živelní události ( sesuv svahu či laviny, zřícení tunelu, zřícení mostu apd. ), loupežné přepadení, teroristický útok, zásah státních orgánů apd. U mezinárodní přepravy dle Úmluvy CMR navíc dopravce odpovídá pouze do limitu 8,33 SDR na 1 kilogram hrubé váhy nákladu.

Možná připojištění

 • odpovědnost za škodu poddopravce
 • krádež a pohřešování
 • nakládka a vykládka
 • vydání zboží falešnému nebo nesprávnému příjemci
 • zboží v ADR režimu
 • odpovědnost za plnou hodnotu zásilky dle čl. 24 Úmluvy CMR
 • zvláštní zájem na dodání dle čl. 26 Úmluvy CMR
 • pojištění kabotáže
 • vlastní náklady dopravce – náhradní vozidlo , přeložení nákladu, skladování po nezbytnou dobu, likvidace poškozené zásilky atd.

Příklady vzniku škod

 • poškození zásilky (chlazené a mražené zboží) během přepravy v důsledku poruchy chladícího zařízení vozidla
 • dopravní nehoda během přepravy
 • poškození zásilky v důsledku prudkého brzdění
 • poškození přepravovaného zboží v důsledku jeho nedostatečné ochrany před povětrnostními a dalšími vlivy