Odpovědnost zaměstnance z výkonu povolání

Výhody pojištění, určení
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, tzv. pojistka „na blbost“ chrání zaměstnance před způsobenými majetkovými a finančními škodami vůči svému zaměstnavateli. Je určeno pro každého zaměstnance, který pracuje na základě pracovní smlouvy. V případě způsobené škody může zaměstnavatel po svém zaměstnanci požadovat náhradu až do výše 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Toto pojištění zahrnuje krytí hmotných škod na majetku zaměstnavatele včetně krytí čistých finančních škod.

Pojistné krytí – možné připojištění

 • ztráta svěřených předmětů
 • škody způsobené v souvislosti s řízením motorových vozidel

Nejčastější výluky z pojištění

 • hrubá nedbalost
 • pokuty, penále
 • vyrobení zmetku nebo vadná manuální práce
 • pod vlivem alkoholu nebo omamných psychotropních látek
 • škody způsobené úmyslně
 • škody z výkonu funkce statutárního orgánu
 • škody způsobené schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat
 • případy, kdy ke škodě nedojde při plnění pracovních úkolů ani v přímé souvislosti s nimi
 • zanedbání předepsané obsluhy nebo údržby

Příklady škod – plnění pojišťovnou

 • Zaměstnanec poškodí zboží při manipulaci ve skladu zaměstnavatele. Byla pořízena fotodokumentace poškozeného zboží a doloženy faktury za nákup zboží.
 • Zaměstnanec naložil zboží pro zákazníka, na místě vykládky byla zjištěna záměna zboží. Bylo nutno zboží odvést zpět a přivést správné. Zaměstnanci byla předepsána náhrada škody ve výši nákladů za nadbytečnou jízdu dopravního prostředku tam a zpět + nakládku a vykládku. Byly doloženy doklady o uskutečnění těchto jízd + kalkulace nakládky.
 • Zaměstnanci byl svěřen služební mobilní telefon. Při práci byl zaměstnancem poškozen – při míchání barvy a náhlém hovoru spadl do nádoby s barvou. Zaměstnanec za škodu odpovídá.
 • Zaměstnanec při pracovní cestě zavinil dopravní nehodu – vozidlo nedobrzdil a poškodil tímto vozidlo zaměstnavatele. Z havarijního pojištění bylo poskytnuto pojistné plnění, byla odečtena spoluúčast.
 • Zaměstnavatel předepsal zaměstnanci spoluúčast k náhradě. V případě, že plnění z havarijního pojištění po odečtení spoluúčasti nepřesáhlo výši skutečné škody, pojistitel za zaměstnance z jeho pojištění škodu nahradí, nejvýše však do výše skutečné škody.