Osobní pojištění odpovědnosti za škodu člena řídícího orgánu organizace, tzv. individuální D&O

Výhody pojištění, určení

 • pojištění si sjednává člen řídícího orgánu organizace ve svůj prospěch, tzn. nemusí se spoléhat na to, zda má společnost sjednané pojištění D&O a tudíž má plnou kontrolu nad sjednanou pojistnou smlouvou
 • pojištění kryje činnost pojištěného ve všech organizacích, kde působí, případně působil jako člen řídícího orgánu
 • pojistná smlouva se vztahuje na konkrétního člena řídícího orgánu organizace a sjednaný limit plnění tedy platí pouze na něj

Odpovědnost člena řídícího orgánu je:

 • neomezená – ručí celým svým majetkem včetně budoucích příjmů
 • objektivní – člen řídícího orgánu organizace odpovídá bez ohledu na osobní zavinění
 • solidární – člen ručí za rozhodnutí řídícího orgánu organizace

Příklady možného vzniku škod

 • uzavírání obchodních smluv
 • pracovně právní vztahy se zaměstnanci
 • změny struktury společnosti (sloučení, fúze, splynutí…)
 • změny základního kapitálu
 • emise cenných papírů (zahraniční burzy cenných papírů)
 • předlužení a úpadek
 • investice s negativním finančním dopadem

Kdo může vznést nárok na náhradu škody pojištění D&O

 • přímo:
  • vlastní společnost – zastoupená dozorčí radou
  • akcionáři jménem společnosti – tzv. akcionářská žaloba
 • nepřímo:
  • poškozená třetí strana – věřitelé, zaměstnanci, konkurenti
  • stát

Kdo je pojištěn pojištěním D&O

 • člen představenstva
 • člen dozorčí rady
 • jednatel
 • prokurista
 • stínový ředitel
 • člen výkonného, dozorčího nebo obdobného orgánu organizace podle jakéhokoliv právního řádu
 • manžel, manželka, registrovaný partner
 • dědici, právní nástupci