Pojištění environmentálních - ekologických rizik

Pravděpodobnost ekologického průmyslového znečištění je v současné době při provozování sofistikovaných a rozsáhlých chemickoprůmyslových výrobních komplexů daleko vyšší než v minulosti a zasahuje i do oblasti služeb. Předejít těmto finančním ztrátám lze sjednáním kvalitního pojištění.

Výhody pojištění, určení
Předmětem pojištění jsou škody na životním prostředí , které pojištěný způsobí (a za které ze zákona odpovídá) třetí osobě, případně způsobených na veřejných zdrojích (ekologická újma).

Pojištění je určeno zejména pro:

 • zpracovatele odpadů a provozovatele skládek (města, kraje atd.)
 • petrochemické společnosti
 • dodavatele sanačních prací
 • všechny společnosti, které zpracovávají nebo skladují nebezpečné chemické látky
 • dopravce nebezpečných chemických látek
 • vodohospodářské společnosti
 • zemědělské společnosti
 • environmentální konzultanty
 • investory do pozemků a nemovitostí

Na co se pojištění environmentálních rizik vztahuje

 • škody na majetku, na zdraví nebo na životě
 • náklady na vyčištění (obnovu)
 • náklady právního zastoupení v souvislosti s obranou proti nároku na náhradu škody
 • nově vzniklé i historické škody (staré ekologické škody)
 • dodatečné nepředvídatelné náklady
 • speciální rozšíření (profesní odpovědnost, odpovědnost dodavatelů apd.)
 • pozvolné a postupné škody (pozvolné úniky)

Legislativa
Odpovědnost za škody na životním prostředí se řídí Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/35 ES. Na základě této směrnice vstupuje s účinností od 1.5. 2008 v České republice v platnost zákon o předcházení a nápravě ekologické újmy. Tento zákon současně upravuje povinnost finančního zajištění formou pojištění nebo bankovní záruky pro společnosti, jejichž činnost je zákonem definována.