Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Výhody pojištění, určení
Tento typ pojištění ( dále FZP ) je určen pro dopravní společnosti provozující vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladní mi vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, kteří mají zákonnou povinnost prokazovat svou finanční způsobilost k řádnému provozování silniční dopravy dle § 4a zákona 111/1994 Sb. O silniční dopravě (nevztahuje se na veřejnou linkovou dopravu, kterou zajišťuje základní dopravní obslužnost).

Finanční způsobilost se prokazuje majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši nejméně 9 000 EUR (tj. 223 902 Kč), je-li používáno jediné vozidlo a 5 000 EUR (tj. 124 390 Kč) na každé další užívané vozidlo. Vychází se z evidence nahlášených vozidel u Dopravního úřadu. Alternativou prokázání způsobilosti, která není tak finančně náročná, je „ Smlouva o ručení “ uzavřená s pojišťovnou.

Pojistné krytí
Pojištění FZD se vztahuje na závazky pojištěného neuhrazené z důvodu jeho platební neschopnosti (tzn. neschopnost finančně zajistit řádné zahájení nebo provozování dopravy).

Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy. Trvání finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému Dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Jestliže dopravce finanční způsobilost místně příslušnému Dopravnímu úřadu neprokáže, bude mu v rámci správního řízení odebrána koncese opravňující ho k provozování výše uvedené dopravy.

HONORIS FINANCE a.s. předloží konkrétní cenovou nabídku a zajistí vystavení pojistné smlouvy pro případ, že klient nechce nebo nemůže zatěžovat rozvoj své společnosti vytvářením rezerv či jiných disponibilních prostředků v souladu s požadavky uvedenými v zákoně.