Pojištění fyzických a právnických osob

Pojištění motorových vozidel

Flotilové pojištění
Výhody pojištění, určení Klient získává možnost mít všechna svá vozidla…
Pojištění rozdílu pořizovací a nové ceny – GAP (Guaranteed Asset Protection)
Je určeno pro fyzické i právnické osoby, majitele i provozovatele…
Havarijní pojištění
Dopravní nehody s větším či menším poškozením motorových vozidel jsou…
Povinné ručení
Povinné ručení, neboli správně pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem…
Pojištění motorových vozidel
Pojištění vozidel patří mezi tradiční činnosti HONORIS FINANCE a.s. Svoje…

Pojištění majetku

Pojištění strojních rizik a elektroniky
Výhody pojištění, určení Stroje a zařízení jsou vybaveny mechanickými a elektronickými prvky, které mohou v případě poruchy být příčinou větších…
Pojištění terorismu
V dnešní době se v praktickém životě setkáváme se stále větší reálnou hrozbou teroristických útoků. Tomuto riziku jsou vystaveni české…
Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku
V praxi přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody na majetku sloužícího k podnikatelské činnosti může způsobit značné finanční…
Pojištění pro případ odcizení a vandalismu
Pojištění pro případ odcizení a vandalismu patří mezi základní druhy pojištění, jehož cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské…
Živelní pojištění
Výhody pojištění, určení Živelní pojištění patří mezi základní pojištění majetku právnické osoby. Je určeno pro všechna odvětví podnikatelské činnosti, územní…
Pojištění majetku
Výhody pojištění, určení Pojištění majetku patří k základnímu druhu pojištění. Jeho ho cílem je ochrana majetku určeného k provozování podnikatelské…

Pojištění odpovědnosti za škodu (způsobenou újmu)

Pojištění profesní odpovědnosti
Výhody pojištění, určení Pojištění profesní odpovědnosti je pojištěním proti finančním dopadům profesní chyby, která může způsobit škodu třetí osobě. Povinnost…
Pojištění environmentálních - ekologických rizik
Pravděpodobnost ekologického průmyslového znečištění je v současné době při provozování sofistikovaných a rozsáhlých chemickoprůmyslových výrobních komplexů daleko vyšší než v…
Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb
Před finančními dopady profesního pochybení chrání lékaře a poskytovatele zdravotních služeb pojištění profesní odpovědnosti . V případě profesní odpovědnosti poskytovatelů…
Odpovědnost zaměstnance z výkonu povolání
Výhody pojištění, určení Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, tzv. pojistka „na blbost“ chrání zaměstnance před způsobenými majetkovými a…
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem a stažením výrobku z trhu
Mezi základní pojistnou ochranu každé společnosti patří pojištění odpovědnosti. Tento typ odpovědnosti minimalizuje finanční škodu i ztrátu prestiže společnosti v…
Osobní pojištění odpovědnosti za škodu člena řídícího orgánu organizace, tzv. individuální D&O
Výhody pojištění, určení pojištění si sjednává člen řídícího orgánu organizace ve svůj prospěch, tzn. nemusí se spoléhat na to, zda…
Pojištění odpovědnosti za škodu členů řídících (statutárních) orgánů společnosti, tzv. korporátní D&O
Výhody pojištění, určení Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou vystaveni daleko větší odpovědnosti, než na základě pracovně právní legislativy. Jejich…
Pojištění obecné provozní odpovědnosti
Povinnost nahradit újmu má každý subjekt způsobenou jinému subjektu (třetí osobě) vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy, újmu způsobenou zaviněným porušením…
Pojištění odpovědnosti za škodu (způsobenou újmu)
Povinnost nahradit újmu má každý subjekt způsobenou jinému subjektu (třetí osobě) vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy, způsobenou zaviněným povinnosti stanovené…

Pojištění přepravy

Pojištění zásilek (CARGO)
Pojištění přepravovaného zboží je specifickým produktem majetkového pojištění a dostatečně kryje rizika spojená s transportem zásilky. I když přepravu zásilky…
Pojištění finanční způsobilosti dopravce
Výhody pojištění, určení Tento typ pojištění ( dále FZP ) je určen pro dopravní společnosti provozující vnitrostátní nebo mezinárodní silniční…
Odpovědnost v dopravě
dpovědnost dopravce a zasílatele za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní…
Pjištění přepravy
Podnikání v přepravě zboží je možné realizovat různými dopravními prostředky po souši (automobilová a vlaková přeprava), po vodě (lodní přeprava)…

Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění
Stavební pojištění (CAR) a montážní pojištění (EAR) jsou důležité pojistné produkty určené pro stavebnictví a zde realizované investiční a developerské…

Pojištění lodních rizik

Pojištění lodních rizik
Pojištění lodních rizik je speciální druh pojištění, který můžeme rozdělit na pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem plavidla i na…

Pojištění leteckých rizik

Pojištění leteckých rizik
Při vzdušné dopravě mohou vzniknout značné škody způsobené provozem letadla nebo na samotném letadle. K eliminaci těchto škod na majetku…

Pojištění speciálních rizik

Pojištění záruk (bondů)
Ve stavebnictví nebo strojírenství se u větších zakázek často stává, že zákazník požaduje po dodava -teli záruku, aby si zajistil…
Pojištění zemědělských rizik
Pojištění zemědělských rizik je určeno všem subjektům podnikajícím v zemědělském nebo lesnickém odvětví. Spolu se základním pojištěním majetku , strojů…
Pojištění kybernetických rizik
V dnešním světě jsou součástí našeho života plném informačních technologií bohužel také kybernetická rizika. Jakákoliv společnost, která přichází do styku…
Pojištění zpronevěry
Většina společností v současnosti vykonává a provozuje svoji činnost prostřednictvím zaměstnanců. Kriminalita tzv. „bílých límečků“ neboli podvody a zpronevěry ve…
Pojištění pohledávek
Pojistné krytí, určení Při bližším pohledu do finanční rozvahy většiny firem lze snadno zjistit, že největší část jejich aktiv tvoří…
Pojištění terorismu
V dnešní době se v praktickém životě setkáváme se stále větší reálnou hrozbou teroristických útoků. Tomuto riziku jsou vystaveni české…
Pojištění únosu a vydírání
Ve stále se zhoršující mezinárodní politické situaci dochází k velmi častým jevům, kdy únosci požadují po poškozené straně ( po…
Pojištění právní ochrany
Složité podnikatelské prostředí a stále se měnící zákony mohou znamenat zejména pro menší firmy problém při obraně oprávněných obchodních zájmů…
Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce
Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce, které zprostředkovávají zaměstnání formou tzv. dočasného přidělení svých zaměstnanců. Povinnost mít sjednáno toto…
Komplexní pojištění dronů
V současné době se trh dronů velmi intenzivně rozvíjí. HONORIS FINANCE a.s. proto pružně na toto specifické pojištění zareagoval a…
Pojištění celního dluhu
Celá řada podnikajících subjektů v České republice se zúčastní přímo i nepřímo obchodních operací při provádění zahraničně obchodní činnosti se…
Cestovní pojištění
Cestovní pojištění lze sjednat jak pro jednotlivce, tak pro skupiny osob ve velkém rozsahu pojistných rizik na území Evropy nebo…
Pojištění úpadku cestovní kanceláře
Toto pojištění chrání klienty cestovních kanceláří v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku není schopna dostát svým závazkům…
Pojištění finanční opravy poskytnuté dotace
V rámci dotační politiky EU v programovém období 2014 – 2020 jsou nastavena společná pravidla pro fondy, které dohromady tvoří…
Zdravotní pojištění cizinců – komplexní zdravotní pojištění cizinců
Výhody pojištění, určení V současné době globalizace a otevřeného českého hospodářství dochází k častému zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách na…
Zdravotní pojištění cizinců - nutná a neodkladná péče
Výhody pojištění, určení V současné době globalizace a otevřeného českého hospodářství dochází k častému zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách na…
Zdravotní pojištění cizinců
Výhody pojištění, určení V současné době globalizace a otevřeného českého hospodářství dochází k častému zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách na…

Zaměstnanecké programy

Zaměstnanecké programy
Různé druhy pojištění lze s výhodou využít jako benefity pro zaměstnance vaši firmy. Státem podporované jsou zejména pojištění spořícího charakteru…