Pojištění leteckých rizik

Při vzdušné dopravě mohou vzniknout značné škody způsobené provozem letadla nebo na samotném letadle. K eliminaci těchto škod na majetku a zdraví je určeno speciální pojištění letadel.

Výhody pojištění, určení
Pojištění leteckých rizik je určeno pro všechny subjekty, které jsou oprávněné k provozování podnikatelských činností v kategoriích:

 • mezinárodní a domácí přepravci
 • privátní provozovatelé letadel, vrtulníků a balonů
 • výrobci letadel a leteckých komponentů, provozovatelé a vlastníci letišť, řízení letového provozu, poskytovatelé služeb atd.

Pojistné krytí

Základní pojištění leteckých rizik pro letadla zahrnuje:

 • havarijní all-risks pojištění letadel (Aircraft Hull All-Risk Insurance)
 • pojištění válečných a příbuzných rizik ve vztahu k havarijnímu pojištění letadel (Aicraft Hull War and Allied Perils Insurance)
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla (Aicraft Legal Liability Insurance) ve smyslu nařízení ES 785/2004
 • pojištění válečných rizik ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu letadla (Aicraft War liability)

Možná další připojištění pro subjekty působící v letecké přepravě:

 • provádění oprav letecké techniky vč. škod způsobených vadou výrobku, dodávkami služeb souvisejících s leteckou přepravou (Products Liability)
 • pojištění odpovědnosti výrobců letadel a leteckých výrobků (Aicraft Products liability)
 • pojištění odpovědnosti poskytováním služeb řízení letového provozu (Air Traffic Control Liability)
 • pojištění odpovědnosti provozovatelů hangárů (Hangarkeepers Liability)
 • pojištění odpovědnosti vlastníků a provozovatelů letišť (Airport Ownwrs and Operators liability)
 • pojištění odpovědnosti při plnění paliva do letadel (Fuelling liability)
 • pojištění ztráty zisku při neschopnosti provozovat letadlo
 • pojištění škod způsobených dodáním vadného leteckého výrobku nebo poskytnutím vadné služby související s leteckým průmyslem (např. servis a údržba letadel, catering, apd.)

Sjednáním pojištění leteckých rizik je společnost chráněna například v případě:

 • škody na letadle způsobené nehodou nebo poškozením letadla
 • škody na zdraví, životě a majetku způsobené při nehodě letadla pasažérům a cizím subjektům
 • škody způsobené dodáním vadného leteckého výrobku nebo poskytnutím vadné služby souvisejícím s leteckým průmyslem