Pojištění lodních rizik

Pojištění lodních rizik je speciální druh pojištění, který můžeme rozdělit na pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem plavidla i na majetkové škody způsobené na samotném plavidle.

Výhody pojištění, určení
Pojištění je určeno fyzickým a právnickým osobám, které vlastní oprávnění řídit loď a využívají plavidlo a využívají plavidlo pro komerční i soukromé účely, rekreačně i závodně.

Pojištěny mohou být všechny druhy motorových a bezmotorových lodí nebo člunů, závodních plachetnic a windsurfingů. Pojištění platí pouze na pojistné události , které nastanou na vodě, při spouštění a vyzvedávání na vodu , uložení na souši a při přepravě (pokud je pojištěno).

Pojištění se standardně jednává na ČR, Evropu nebo celý svět.

Druhy pojistných rizik:

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

  • škody způsobené na zdraví, životě a majetku třetích osob, které se nacházejí mimo plavidlo

Havarijní pojištění plavidel

  • havárie – ztroskotání nebo potopení, náraz na nepohyblivou překážku, střet s objektem, který se pohybuje
  • živelné události – požár, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, mořetřesení, náhlý sesuv půdy, zemin, zřícení lavin, tíha sněhu
  • odcizení – krádež celého plavidla, krádež části plavidla, loupež
  • vandalismus

Doplňkové pojištění

  • pojištění silniční přepravy plavidla na místo určení a zpět