Pojištění majetku

Výhody pojištění, určení
Pojištění majetku patří k základnímu druhu pojištění. Jeho ho cílem je ochrana majetku určeného k provozování podnikatelské činnosti před možnými finančními ztrátami vzniklými jeho poškozením nebo zničením. Je určeno pro všechna odvětví podnikatelské činnosti, územní samosprávy, státní instituce, drobné podnikatele i soukromé společnosti a pro obecně prospěšné společnosti. Pojistit lze jednotlivé věci nebo soubor věcí.

Pojistné krytí dle předmětu pojištění

 • budovy, stavby, bytové a rodinné domy, byty, haly a ostatní nemovitostí ( včetně stavebních součástí, inženýrských sítí apd. )
 • věci movité vlastní ( zařízení, stroje, elektronika, drobný investiční majetek )
 • věci movité cizí v užívání a převzaté ( leasing, pronájem, věci převzaté do opravy apd. )
 • zásoby ( zboží na skladě, materiál, polotovary, rozpracovaná výroba )
 • vystavené exponáty a prototypy
 • nedokončená investice
 • peníze a cennosti ( známky, kolky, stravenky, telefonní karty apd. )
 • písemnosti a nosiče dat
 • věci zvláštní umělecké hodnoty
 • věci zaměstnanců
 • náklady na vyklizení a zbourání, zachraňovací náklady

Pojistné krytí dle druhu rizik

 • Pojištění majetku lze sjednat v modelu ALL RISKS – pojištěna jsou všechna nebezpečí, která nejsou vyloučena, nebo v modelu vyjmenovaných živelních nebezpečí – pojištění definuje pojištěná rizika.

Základní pojištění majetku

 • základní živelní pojištění – FLEXA – požár, výbuch, úder blesku, pád letadla
 • katastrofická rizika – povodeň, záplava, zemětřesení
 • ostatní živelní nebezpečí – vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů a ostatních předmětů, lavina, pokles a sesuv půdy, pád a zřícení skal, zemětřesení, náraz dopravního prostředku,
 • únik vody z vodovodních a technických zařízení ( včetně úniku vody ze sprinklerů ), vystoupení vody z kanalizace, kouř, aerodynamický třesk, výbuch sopky
 • pojištění pro případ krádež a loupež
 • pojištění vandalismu

Doplňkové pojištění majetku

 • pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku

Specifické druhy ALL RISKS pojištění majetku

 • strojní pojištění
 • pojištění elektroniky
 • pojištění skel
 • pojištění zpronevěry