Pojištění obecné provozní odpovědnosti

Povinnost nahradit újmu má každý subjekt způsobenou jinému subjektu (třetí osobě) vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy, újmu způsobenou zaviněným porušením povinnosti stanoveným zákonem a dále újmu způsobenou úmyslným porušením dobrých mravů. Povinností nahradit újmu se dle okolností rozumí povinnost nahradit nemajetkovou újmu případně i majetkovou újmu ( škodu ). Škoda představuje jakoukoliv ztrátu na majetku, tedy i ušlý zisk.

Výhody pojištění, určení
Pojištění odpovědnosti za újmu (pojištění povinnosti k náhradě újmy) patří mezi základní pojistnou ochranu každé společnosti. Otázka není zda pojištění ochrany sjednat, ale v jakém rozsahu s ohledem na charakter provozovaných činností a pro jaké teritorium působnosti. Při své podnikatelské činnosti může pojištěný způsobit újmu třetí osobě na životě, zdraví nebo na věci a z těchto škod vyplývající jiné majetkové škody. Případné škody mohou až několikanásobně převyšovat možné škody na vlastním majetku. Pokud by společnost měla financovat náhradu újmy poškozeným jen z vlastních zdrojů, mohlo by to pro ni mít až existenční následky. Pojištění je účinnou ochranou před možnými nároky ze strany třetích osob.

Pojistné krytí dle typu újmy
Pojistná smlouva se může vztahovat na povinnost nahradit újmu na:

  • věci
  • zdraví a životě
  • na jinou majetkovou újmu vyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. následná finanční škoda)
  • na jinou majetkovou újmu vyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. čistá finanční škoda)