Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

Před finančními dopady profesního pochybení chrání lékaře a poskytovatele zdravotních služeb pojištění profesní odpovědnosti . V případě profesní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb se jedná nezřídka o objektivní odpovědnost , tzv. odpovědnost za výrobek bez ohledu na zavinění. Odškodnění poškozeným se může pohybovat v řádech milionů korun.

Výhody pojištění, určení
Tento typ pojištění je určen pro všechny poskytovatele zdravotních služeb. Povinnost sjednat pojištění ukládá zákon. Pojištění je účinným prostředkem, jak eliminovat finanční dopady v případě profesního pochybení. Ekonomické následky takového pochybení mohou být značné a mohou se pohybovat v řádech milionů korun a to zejména při vzniku újmy na zdraví, zejména v případě trvalých následků a s tím spojeného ušlého výdělku, snížení společenského uplatnění a odškodnění osobnostní újmy.

Pojištění kryje případy, kdy je pojištěný povinen nahradit újmu způsobenou usmrcením, na zdraví nebo na věci a také z nich vyplývající jinou majetkovou škodu, zejména ztrátu na výdělku a ušlý zisk. Pokud je sjednáno pojištění osobnostní újmy, kryje toto pojištění náhradu újmy způsobenou neoprávněným dotčením práva fyzické osoby na ochranu osobnosti.

Rozsah nároků na náhradu újmy na zdraví

 • ztížení společenského uplatnění
 • bolestné
 • další nemajetkové újmy
 • ztráta výdělku po dobu pracovní neschopnosti
 • duševní útrapy rodině poškozeného v případě usmrcení i závažného poškození zdraví
 • ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tzv. renta
 • náklady spojené s péčí o zdraví
 • regresní nároky zdravotních pojišťoven
 • náklady pohřbu
 • náklady soudního řízení, které je povinen pojištěný uhradit
 • náhradu nákladů obhajoby v trestním řízení

Příklady škod – plnění pojišťovny

Profesní odpovědnost

 • V důsledku zásadního pochybení chirurga došlo k pooperačnímu krvácení do dutiny břišní pacienta. Krvácení nebylo včas rozpoznáno a pacient zemřel. Pojišťovna vyplatila pozůstalým jednorázové odškodnění.
 • V důsledku hrubého pochybení porodníka došlo k závažnému poškození plodu. Zákonný zástupce dítěte požaduje náhradu škody – bolestné a snížení společenského uplatnění. Na základě bodového hodnocení bylo vyplaceno odškodné přesahující 1 mil. Kč.

Osobnostní újma

 • Záměna dětí v porodnici. Poškození požadovali odškodné ve výši 12 mil. Kč. Odškodné bylo soudem přiznáno v mnohem nižší částce, nicméně i ta přesáhla 1,5 mil. Kč.