Pojištění odpovědnosti za škodu členů řídících (statutárních) orgánů společnosti, tzv. korporátní D&O

Výhody pojištění, určení
Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou vystaveni daleko větší odpovědnosti, než na základě pracovně právní legislativy. Jejich odpovědnost za výkon jejich funkce je téměř neomezená.

Odpovědnost člena řídícího orgánu organizace je:

 • objektivní – člen řídícího orgánu organizace odpovídá bez ohledu na osobní zavinění
 • neomezená – ručí celým svým majetkem včetně budoucích příjmů
 • solidární – člen ručí za rozhodnutí řídícího orgánu organizace

Příklady možného vzniku škod

 • uzavírání obchodních smluv
 • pracovně právní vztahy se zaměstnanci
 • změny struktury společnosti (sloučení, fúze, splynutí …)
 • změny základního kapitálu
 • emise cenných papírů (zahraniční burzy cenných papírů)
 • předlužení a úpadek
 • investice s negativním finančním dopadem

Kdo může vznést nárok na náhradu škody pojištění D&O

 • přímo:
  • vlastní společnost – zastoupená dozorčí radou
  • akcionáři jménem společnosti – tzv. akcionářská žaloba
 • nepřímo:
  • poškozená třetí strana – věřitelé, zaměstnanci, konkurenti
  • stát

Kdo je pojištěn pojištěním D&O

 • členové představenstva
 • jednatelé
 • členové dozorčí rady
 • prokurista
 • stínový ředitel
 • zaměstnanci společnosti (pouze současně s členy statutárního orgánu)
 • bývalá pojištěná osoba
 • manžel, manželka, dědicové

Pojistné krytí dle typu škody

 • náhrada škody
 • náklady na právní ochranu
 • náklady na šetření
 • náklady na styk s veřejností
 • pokuty a penále
 • náklady na trestní stíhání
 • náklady na kauci a poradce
 • náklady na osobní potřeby při zabavení majetku