Pojištění odpovědnosti za škodu (způsobenou újmu)

Povinnost nahradit újmu má každý subjekt způsobenou jinému subjektu (třetí osobě) vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy, způsobenou zaviněným povinnosti stanovené zákonem a dále újmu způsobenou úmyslným porušením dobrých mravů. Povinností nahradit újmu se dle okolností rozumí povinnost nahradit nemajetkovou újmu, případně i majetkovou újmu (škodu). Škoda představuje jakoukoliv ztrátu na majetku, tzn. i ušlý zisk.

Výhody pojištění, určení
Pojištění odpovědnosti za újmu ( pojištění povinnosti k náhradě újmy – škody ) patří mezi základní pojistnou ochranu každé společnosti. Otázka není zda pojištění odpovědnosti sjednat, ale v jakém rozsahu s ohledem na charakter provozovaných činností a pro jaké podnikatelské teritorium. Při své podnikatelské činnosti může pojištěný způsobit újmu třetí osobě na životě, zdraví nebo na věci a z těchto škod vyplývající jiné ( následné finanční ) majetkové škody. Případné následné finanční škody mohou až několika násobně převyšovat možné škody na vlastním majetku. V případě, že na tyto škody není společnost pojištěna a hradila by je jen z vlastních zdrojů, může to mít až existenční následky. Proti případným nárokům třetích osob se proto sjednává tento typ pojištění.

Pojistné krytí dle typu újmy
Pojistná smlouva se může vztahovat na povinnost nahradit újmu na:

 • věci
 • zdraví a životě
 • na jinou majetkovou újmu vyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. následná finanční škoda)
 • na jinou majetkovou újmu nevyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. čistá fin. škoda)

Pojistné krytí dle druhu odpovědnosti

 • provozní (obecná) odpovědnost
 • odpovědnost z držby nemovitosti
 • odpovědnost za škody na pronajatých prostorách
 • odpovědnost za škody na věcech vnesených a odložených
 • odpovědnost za škody na cizích věcech (nebo zvířatech) užívaných
 • odpovědnost za škody na cizích věcech (nebo zvířatech) převzatých
 • odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců
 • regresy zdravotních pojišťoven
 • odpovědnost za škody na životním pojištění – environmentální rizika
 • odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem a stažení výrobků z trhu
 • odpovědnost statutárních orgánů společnosti
 • odpovědnost zaměstnance za škody způsobené vůči zaměstnavateli
 • odpovědnost zdravotnických zařízení
 • profesní odpovědnost – všechny druhy dle kategorií pojištěných profesí
 • odpovědnost z provozu motorových vozidel
 • odpovědnost z provozu letadel a lodí
 • odpovědnost z přepravních smluv