Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem a stažením výrobku z trhu

Mezi základní pojistnou ochranu každé společnosti patří pojištění odpovědnosti. Tento typ odpovědnosti minimalizuje finanční škodu i ztrátu prestiže společnosti v případě, že nastane povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem a nutností vynaložení nákladů na stažení výrobku z trhu.

Výhody pojištění, určení
Pojištění je určeno pro všechny subjekty, které vyrábí produkty ( včetně nápojů a pokrmů ) nebo polotovary, poskytují služby nebo prodávají výrobky třetích stran. Účelem pojištění je krytí povinnosti nahradit újmu na majetku či zdraví třetích osob, ke které došlo v souvislosti s užitím výrobku pojištěného, který nezaručoval z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které by bylo možno oprávněně očekávat a kterou je pojištěný povinen nahradit.

Pojistné krytí
Pojištění odpovědnosti za vadný výrobek se vztahuje na škodu způsobenou vadou výrobku. Za výrobek se považuje movitá věc určená k uvedení na trh jak výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití. Za vadný výrobek je možné považovat i vadně vykonanou práci ( služby dodané pojištěným ), pokud se jejich vada projeví po jejich předání.

Nejčastější výluky z pojištění:

 • škody způsobené na samotném vadném výrobku
 • škody způsobené výrobkem, který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů
 • škody způsobené výrobkem, který nebyl dostatečně otestován podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo způsobem stanoveným právním předpisem
 • škody vzniklé spojením nebo smísením vadného produktu s jinou věcí

Náklady související se stažením výrobku z trhu
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se standardně nevztahuje na náklady se stažením vadného výrobku. Pro krytí tohoto rizika je třeba sjednat zvláštní pojištění, případně rozšířit stávající pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku. Pojištění pro případ stažení výrobku z trhu může krýt náklady pojištěného nebo třetí strany související se stažením výrobku z trhu:

 • náklady na dopravu výrobků od jakéhokoliv nabyvatele
 • náklady na oznámení a inzerci
 • náklady na přezkoušení výrobků , náklady na výstupní a závěrečnou kontrolu
 • náklady na dopravu a ubytování osob, mzdové náklady
 • náklady na přetřídění výrobků
 • náklady na opravu vadných výrobků a na výměnu vydaných součástí výrobků
 • náklady na nově přijaté pracovníky
 • náklady na opětovnou distribuci výrobků
 • náklady na poradenské činnosti
 • náklady na dopravu bezchybných výrobků/ části do místa odvrácení škody
 • náklady na nájem skladových prostor
 • náklady na zničení vadného produktu