Pojištění strojních rizik a elektroniky

Výhody pojištění, určení

Stroje a zařízení jsou vybaveny mechanickými a elektronickými prvky, které mohou v případě poruchy být příčinou větších škod ( u dražších strojů ). Poruchy zařízení mohou být jak vnitřní, např. škody vzniklé přepětím a zkratem, tak i vnější, např. chybná obsluha a její nepozornost. Toto pojištění kryje nahodilá a nepředvídatelná poškození zařízení jakoukoliv událostí ( princip ALL RISKS ), která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, a která nejsou ve smluvních podmínkách vyloučena.

Pojistné krytí dle předmětu pojištění

 • pojištění strojů (možné příklady)
  • stacionární stroje – skladovací zařízení, plnící a balící zařízení, klimatizační zařízení, čističky vzduchu, tiskařské stroje, stroje na obrábění kovů, papírenské stroje, dřevoobráběcí stroje, stroje na zpracování umělých hmot, textilní stroje, dopravníky a dopravní systémy, jeřáby a zvedací zařízení, zdvihací mechanismy, manipulační mechanismy atd.
  • mobilní stroje – zemědělské a lesnické stroje, traktory, kombajny, stavební stroje, dopravní a manipulační stroje, vozidla a zařízení atd.
 • pojištění elektroniky (možné příklady)
  • výpočetní technika, běžná kancelářská komunikační technika, zabezpečovací zařízení, speciální lékařská elektronika, radiokomunikační technika, mobilní elektronika, jako jsou notebooky, projektory, meotary, měřící přístroje, elektronika pevně instalovaná ve vozidle atd.

Doplňkové připojištění

 • havarijní pojištění u mobilních strojů
 • vícenáklady na opravu poškozeného zařízení, např. práce v noci, přesčasy, práce v neděli, práce o svátcích, expresní příplatky, náklady na opravu v zahraničí, letecké dodávky náhradních dílů, cestovní náklady
 • expertů ze zahraničí
 • poškození nebo zničení elektronických a elektrotechnických součástek u strojů, ke kterému došlo samostatně bez jiného poškození stroje
 • doplňkové pojištění ke strojnímu pojištění – zničení zboží způsobené přerušením provozu chladícího nebo mrazícího zařízení
 • některé výluky uvedené u pojistitelů, např. sublimity na opotřebující se součásti

Pojistné krytí dle druhu rizik

 • selhání bezpečnostních, měřících nebo regulačních zařízení
 • nevyváženost nebo roztržení odstředivou silou
 • pád pojištěného předmětu nebo náraz
 • vniknutí cizího do pojištěného předmětu
 • vada materiálu nebo výrobní vada
 • závady v projektu, konstrukci, výrobě, montáži a výstavbě
 • přetlak a podtlak působící na nádoby
 • nedostatek vody v kotlích
 • elektrické poruchy – přepětí, indukce, zkrat
 • chyba obsluhy, nedbalost, nešikovnost, nepozornost, neodbornost při zacházení
 • živelní rizika + odcizení