Pojištění zásilek (CARGO)

Pojištění přepravovaného zboží je specifickým produktem majetkového pojištění a dostatečně kryje rizika spojená s transportem zásilky. I když přepravu zásilky často zabezpečuje externí dopravce, jeho odpovědnost je však omezená, a v případě silničního dopravce u mezinárodní dopravy navíc limitovaná. Jedinou komplexní ochranu před riziky poškození nebo ztráty zásilek způsobenými jakoukoliv událostí tak představuje CARGO pojištění.

Výhody pojištění, určení
Pojištění přepravy zásilek je určeno pro samotné vlastníky zásilek, dále i pro zasílatele obstarávající přepravu všemi možnými způsoby , tj. po zemi, vzduchem i po moři.

Ve srovnání s odpovědnostním pojištěním nabízí pojištění zásilek mnohem širší pojistnou ochranu. Hlavním důvodem je skutečnost, že odpovědnost dopravce za škody na přepravovaném zboží je omezená. Za některé škody na zásilkách nenese dopravce odpovědnost, jedná se o zásah tzv. „ vyšší moci“ jako je např. živelní událost, zásah státních orgánů, loupežné přepadení, sesuv svahu nebo laviny, výbuch sopky, zřícení tunelu apd. U mezinárodního silničního dopravce se odpovědnost řídí Úmluvou CMR a je limitována částkou 8,33 SDR na 1 kg hrubé váhy nákladu, což u drahého zboží může majiteli nebo přepravci zásilky způsobit v případě škody značné finanční ztráty.

Pojistné krytí
Pojištění přepravy zboží na bázi ALL RISKS se obvykle sjednává pro případ poškození, zničení nebo pohřešování pojištěné přepravované zásilky na základě jakékoliv události , která nastane nahodile a nečekaně, a která není vyloučena v pojistných podmínkách pojišťovny.

Příklady možného vzniku škod

  • nedostatky spojené s uložením nákladu – např. působení vlhka nebo tepla či nedostatečným zabezpečením nákladu
  • neodborné zacházení s nákladem
  • krádež zásilky
  • přírodní jevy nezávislé na lidské vůli – např. povodně, údery blesku, vichřice, krupobití apd.
  • důsledky lidské činnosti – např. autohavárie, vykolejení vlaků, zřícení letadel, havárie lodi apd.
  • přirozená povaha zboží – např. koroze, vyschnutí, zapaření
  • další vlivy – např. působení hlodavců
  • události válečného či politického charakteru