Živelní pojištění

Výhody pojištění, určení

Živelní pojištění patří mezi základní pojištění majetku právnické osoby. Je určeno pro všechna odvětví podnikatelské činnosti, územní samosprávy, státní instituce, drobné podnikatele, soukromé společnosti a pro obecně prospěšné společnosti.

Podnikání nelze v dnešní době provozovat bez hmotného majetku. Jeho poškození nebo ztráta může zásadně negativně ovlivnit další chod společnosti a její každodenní fungování.

Pojistit se mohou buď jednotlivě vyjmenované věci nebo jako soubor věcí.

Pojistné krytí dle předmětu pojištění

 • budovy, stavby, bytové a rodinné domy, byty, haly a ostatní nemovitostí (včetně stavebních součástí)
 • věci movité vlastní (zařízení, stroje, elektronika, drobný investiční majetek)
 • věci movité cizí v užívání a převzaté (leasing, pronájem, věci převzaté do opravy apd.)
 • zásoby (zboží na skladě, materiál, polotovary, rozpracovaná výroba)
 • vystavené exponáty a prototypy
 • nedokončená investice
 • peníze a cennosti (známky, kolky, stravenky, telefonní karty apd.)
 • písemnosti a nosiče dat
 • věci zvláštní umělecké hodnoty
 • věci zaměstnanců
 • náklady na vyklizení a zbourání, zachraňovací náklady

Pojistné krytí dle zaměření rizika – živelní pojištění

 • základní živelní pojištění – FLEXA – požár, výbuch, úder blesku, pád letadla
 • katastrofická rizika – povodeň, záplava, zemětřesení
 • ostatní živelní nebezpečí – vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů a ostatních předmětů, lavina, pokles a sesuv půdy, pád a zřícení skal, zemětřesení, náraz dopravního prostředku,
 • únik vody z vodovodních a technických zařízení ( včetně úniku vody ze sprinklerů ), vystoupení vody z kanalizace, kouř, aerodynamický třesk, výbuch sopky