Stavebně montážní pojištění

Stavební pojištění (CAR) a montážní pojištění (EAR) jsou důležité pojistné produkty určené pro stavebnictví a zde realizované investiční a developerské projekty.

Výhody pojištění, určení
Stavebně montážní pojištění je určené pro dodavatele, subdodavatele, investory, projektanty, stavební dozor a všechny další subjekty, které se na budovaném díle účastní v průběhu výstavby, montáže či rekonstrukce. Úkolem tohoto pojištění je dostatečné pokrytí pojistné ochrany v případě věcné škody a finanční ztráty pojištěného, případně i odpovědnosti za škody vzniklé třetí osobě v souvislosti s předmětným budovaným dílem. Kromě samotné pojistné ochrany zúčastněných subjektů na budovaném díle je velmi důležitý i faktor obchodní, kdy sjednání stavebně montážního pojištění je podmínka získání stavební zakázky ze strany investora.

Pojistné krytí
Stavebně montážní pojištění se vztahuje na pokrytí rizik při budování inženýrských, pozemních a dopravních staveb a pro pojištění montážních rizik při instalaci technologických zařízení a celků.

Předmětem pojištění je budované stavebně montážní dílo, zařízení a vybavení staveniště (místa montáže), stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje. Pojištění se vztahuje i na materiál skladovaný na místě pojištění a určený k použití pro budované stavebně montážní dílo. Jedná se o pojištění v režimu pojištění „ALL RISK“. To znamená, že pojištění se vztahuje na všechny nahodilé a nepředvídatelné škody, které nejsou v pojistných podmínkách vyloučeny.

Příklady možného vzniku škod

Základní (standardní) krytí

  • živelní rizika
  • odcizení, vandalismus
  • staveništní nehody s následkem škod na díle, stavebních strojích a materiálu
  • pád věci
  • nešikovnost, nedbalost, chybná obsluha, špatné provedení díla

Možná připojištění

  • ALOP, tj. pojištění ztráty očekávaného zisku investora v souvislosti s pozdním předáním stavebně montážního díla v důsledku vzniklé věcné škody
  • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s realizací budovaného díla, včetně odpovědnosti za věci převzaté a užívané
  • křížová odpovědnost za škody způsobené si vzájemně účastníky budovaného díla

Doba pojištění
Pojištění se sjednává na dobu výstavby díla, maximálně na časové období uvedené v pojistné smlouvě. Doba pojištění začíná okamžikem vyložení materiálu na staveništi, případně zahájením prací a končí předáním díla objednateli či uvedením do provozu.