Pojištění finanční opravy poskytnuté dotace

V rámci dotační politiky EU v programovém období 2014 – 2020 jsou nastavena společná pravidla pro fondy, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Prostřednictvím těchto fondů jsou rozdělovány prostředky na politiku soudržnosti. Pro ČR bylo vyčleněno více než 24 mld. EUR. Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni. Proces získání dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů zahrnuje několik základních kroků – od vytvoření projektového záměru, vybrání vhodného programu až po zpracování a předložení žádosti o podporu. Pokud žadatel uspěje a jeho projekt bude schválen, nastává jeho realizace, k níž se rovněž váží určité povinnosti.

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014 – 2020

 • OP doprava – 4,7 mld. EUR (pozn. OP – operační program)
 • Integrovaný regionální OP – 4,6 mld. EUR
 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 4,3, mld. EUR
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 2,8, mld. EUR
 • OP Životní prostředí – 2,6 mld. EUR
 • Program rozvoje venkova – 2,3 mld. EUR
 • OP zaměstnanost – 2,1 mld. EUR
 • OP Technická pomoc – 0,22 mld. EUR
 • OP Praha, program růstu – 0,20 mld. EUR
 • Operační program rybářství – 0,03 mld. EUR

Pojistné krytí, určení
Získání dotace a další průběh realizace není vůbec jednoduché a žadatele čeká při samotném procesu mnoho administrativních úskalí, kde může dojít ze strany žadatele k nepředvídatelným pochybením. Kontroly ze strany poskytovatelů dotací jsou přísné a administrace dotace je velice náročná. Proto je možné nově od roku 2016 prostřednictvím HONORIS FINANCE a.s. sjednat tento typ unikátního pojištění.

Pojištění je sjednáváno pro dotace přidělované v rámci jednotlivých operačních programů ESIF. Pojištění je možné sjednat na hodnotu max. 30 % z celkové částky poskytnuté dotace. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Pojištění je nabízeno pro:

 • fázi realizace projektu
 • fázi udržitelnosti projektu

Udržitelnost projektu
Dnem proplacení poslední platby starost o projekt nekončí. Nejčastější dobou je pět let, u vybraných projektů může jít jen o tři roky. V případě, že by udržitelnost projektů nebyla zajištěna, bude uložena sankce a v krajním případě bude požadováno vrácení části nebo i celé dotace. Udržitelnost projektu vypovídá o kvalitní přípravě celého projektu.

Výluky pojištění:

 • úmyslné jednání
 • hrubá nedbalost
 • podvodné jednání
 • dotace není použita k avizovanému účelu