Pojištění záruk (bondů)

Ve stavebnictví nebo strojírenství se u větších zakázek často stává, že zákazník požaduje po dodava -teli záruku, aby si zajistil v případě problémů s dodávkou finanční náhradu svých škod.

Pojistné záruky ( bondy ) mají obdobný charakter jako bankovní záruky, ale nezvyšují úvěrovou anga-žovanost banky za klientem a mohou tak být vhodným řešením pro řadu podniků.

Pojistné krytí, druhy záruk

Základní druhy záruk

  • záruka za nabídku (Bid Bond) – používá se jako jistota v případě velkých výběrových řízení či veřejných zakázek
  • záruka za akontaci (Advance Payment Bond) – používá se jako záruka vrácení zálohy v případě platby zákazníka předem
  • záruka za řádné provedení díla (Performance Bond) – zajišťuje, že dodavatel splní smlouvu o dílo správně a dle dohodnutých podmínek
  • záruka za vady v záruční době (Maintenance Bond) – zákazník si žádá jistotu pro případ výskytu vad v záruční době dodaného díla
  • záruka za zádržné (Retention Bond) – používá se zejména ve stavebnictví, kde je zákazníkem běžně zadržována dodavateli platba poslední části ceny jako ručení za nesplnění jeho závazků po předání díla.

Speciální druhy záruk

  • záruka za odpady
  • záruka za nájemné
  • záruka za udržitelnost projektu
  • záruka za celní sklad
  • záruka za spotřební daň

Pojištění celního skladu (celního dluhu ) je vhodné pro všechny podnikatelské subjekty, které vystupují před celními orgány jako celní deklarant, držitel zboží nebo jejich nepřímý zástupce. Pojištění představuje jednu z forem záruky za celní dluh v souladu s celním zákonem. Je alternativou k bankovní záruce nebo složení peněžní částky. Pojišťovna vystupuje v případě sjednání tohoto pojištění vůči celním orgánům jako ručitel pojištěného.