Pojištění zemědělských rizik

Pojištění zemědělských rizik je určeno všem subjektům podnikajícím v zemědělském nebo lesnickém odvětví. Spolu se základním pojištěním majetku , strojů a odpovědnosti tvoří komplexní pojistnou ochranu moderní zemědělské firmy.

Pojištění zemědělských rizik je možno rozdělit dle zaměření na:

  • pojištění plodin
  • pojištění hospodářských zvířat
  • pojištění lesů
  • pojištění zemědělských strojů

Pojištění plodin
Pojištění plodin na orné půdě, v sadech, a vinicích představuje pro farmáře při současných extrémních výkyvech počasí a stále se opakujících živelních pohromách nepostradatelnou jistotu. Krupobití, požáry, vichřice, záplavy, sesuv půdy, stejně jako extrémní podmínky během zimního období či pozdní jarní mrazy se začínají objevovat se stále větší intenzitou.

Pojištění hospodářských zvířat
Při chovu hospodářských zvířat musí farmáři čelit rizikům v podobě nákaz, hromadných infekčních onemocnění, uhynutí, utracení či nutné porážky z důvodu otravy nebo přehřátí při přerušení elektr. proudu, stejně tak jako jednotlivým škodám v podobě v podobě zmetání, poporodních škod či úrazu. V případě, že dojde k nákaze byť i jen u jednoho kusu zvířete, může se stát, že farmář je nucen zlikvidovat celé stádo, aby nedošlo k šíření vzniklé nákazy. Riziko škody vzrůstá zejména v chovech, velkochovech a u plemenných zvířat. Podobně jako u pojištění plodin poskytuje stát i u pojištění hospodářských zvířat výrazné dotace na platbu pojistného, takže o výhodnosti není pochyb.

Pojištění lesů
V poslední době zaznamenáváme obecně trend globálního oteplování a s toho pramenící zvyšování teplot, které mohou snadno způsobit lesní požáry. To riziko významně narůstá zvláště na suchých písčitých půdách. Významným nebezpečím pro lesní porosty je z častých živelních rizik zejména vichřice a u lesních školek i povodeň.

U lesních porostů existuje několik typů pojištění. Kromě samotné hodnoty dřeva lze pojistit i zvýšené náklady na vytěžení nebo náklady na nové zalesnění.

Pojištění zemědělských a lesních strojů
V České republice moderní zemědělský podnik disponuje celou řadou nákladných strojních zařízení, která jsou nezbytná pro provozování zemědělského provozu. Např.: mobilní pracovní stroje – sklízecí kombajny, speciální druhy traktorů, postřikovače, třídiče a sběrače zemědělských plodin, sázecí stroje, technologie na dojení , stáčení a chlazení mléka, lisování a kvašení vinné révy apd. Pojištění zemědělských strojů rozdělujeme na pevně instalované stroje a na mobilní stroje, pro než pojišťovny nabízí speciální pojistné produkty. Pojistné produkty kryjí v režimu ALL RISKS živelné události, odcizení , vandala, havárie, ale i strojní a elektronická rizika, jejichž součástí je krytí rizik a škod způsobených chybnou obsluhou, vadou materiálu, přepětím, roztržením odstředivou silou, pádem předmětu na zem i cizího předmětu do stroje apd.

Zejména u pojištění zemědělských flotil v režimu ALL RISKS (traktory, kombajny, samojízdné stroje) garantujeme velmi výhodné sazby na tento druh pojištění oproti standardnímu pojištění.